Sprawy o rozwód. Wsparcie dla Klientów z Ochoty, Woli i Żoliborza.

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód jest odstępstwem od zasady trwałości tego związku zawieranego na całe życie. Rozwodu może żądać każdy z małżonków jeżeli doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Nie może przy tym zachodzić żadna z negatywnych przesłanek rozwodowych. Wspólne pożycie definiuje się jako wspólnotę uczuć miłości, szacunku połączoną harmonijnym współżyciem fizycznym i pełną wspólnotą gospodarczą. Poza rozwiązaniem małżeństwa sąd w sprawie o rozwód orzeka także o winie, obowiązku alimentacyjnym wględem dziecka i o władzy rodzicielskiej. W sprawie o rozwód orzeczenie może zawierać także orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania i o obowiązku alimentacyjnym między małżonkami. Jeżeli postępowanie w sprawie o rozwód będzie toczyć się bez nadmiernej zwłoki sąd może jednocześnie dokonać podziału majątku wspólnego. Z uwagi na umiejscowienie biura w centrum miasta, zachęcamy do kontaktu również Klientów z dzielnic Ochota, Żoliborz i Wola.

Porady dla Klientów z dzielnic Żoliborz, Ochota i Wola. Przyczyny rozwodu.

Wola, Rozwód, Ochota, Prawnik, Żoliborz

Przyczyn rozkładu pożycia może być wiele. Postępownie małżonków należy oceniać przez pryzmat doświadczenia życiowego i reguły moralne. Zaliczyć do nich należy np. porzucenie współmałżonka lub odmowę współżycia płciowego ze strony jednego ze współmałżonków. Przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego może być naruszenie obowiązku wzajemnej pomocy lub troski o dobro rodziny. Naruszenie obowiązku wzajemnej wierności to bardzo częsta przyczyna rozkładu pożycia małżeńskiego. Okolicznościami uzasadniającymi wniesienie powództwa o rozwód są często agresywne zachowania małżonka w stosunku do drugiego. Mogą one polegać na groźba, pobiciu lub znęcaniu się. Do przyczyn umożliwiających żądanie rozwodu zaliczyć można także nałogowe pijaństwo lub narkomanię małżonka. Zgłaszając się do naszego prawnika Klient z dzielnic Ochota, Żoliborz lub Wola uzyska kompleksową ocenę sytuacji pod względem istnienia przesłanek do domagania się rozwodu.

Rozkład pożycia w sprawie o rozwód. Pomoc dla Klientów z dzielnic Ochota, Wola i Żoliborz.

Prawnik, Rozkład pożycia, Sprawy rozwodowe, Wola, Ochota, Żoliborz

W wyroku rozwodowym sąd orzeka zasadniczo, czy i który z małżonków jest winny rozkładu pożycia. Oceniając winę sąd może uznać, iż żaden z małżonków nie ponosi winy za rozkład pożycia lub winę ponosi każdy z małżonków albo jeden z nich. Mimo, że w sentencji wyroku sąd nie określa stopnia zawinienia małżonka, to w uzasadnieniu do wyroku może dokonać ustaleń, który z małżonków w jakim zakresie ponosi winę za rozkład pożycia. Jedynie na zgodny wniosek stron w sprawie o rozwód sąd odstąpi od tego rozstrzygnięcia. Wina za rozkład pożycia to sprzeczność postępowania małżonka z normami regulującymi obowiązek wspólnego pożycia, wierności czy wzajemnej pomocy. Winę za rozkład pożycia w sprawie o rozwód można przypisać małżonkowi także wtedy, gdy jest to postępowanie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Wybrany przez Klienta z dzielnic Ochota, Wola i Żoliborz radca prawny ustali wraz z Klientem strategię działania w zakresie ustalenia winy za rozkład pożycia.

Zmiana nazwiska po rozwodzie. Pomoc prawnika w dzielnicach Wola, Ochota i Żoliborz

Małżonkowie mogą po procesie o rozwód powrócić do poprzednich nazwisk. Jeżeli tego nie uczynią po orzeczeniu rozwodu nazwiska nie zostaną przywrócone. Powrót do poprzedniego nazwiska zależy wyłącznie od małżonka, który je zmienił zawierając małżeństwo. Drugi z rozwiedzionych małżonków nie może się sprzeciwiać wnioskowi małżonka o przywrócenie nazwiska. Zmiany dokonuje się przez złożenie pisemnego oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Ważne, aby dokonać tego w terminie trzech miesiący od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie o rozwód. Termin ten nie podlega przedłużeniu ani przywróceniu. Jeżeli dojdzie do upływu tego terminu zmiana nazwiska możliwa jest jedynie w postępowaniu administracyjnym na zasadach ogólnych. Nasz prawnik pomoże Klientom z dzielnic Ochota, Wola czy też Żoliborz dopełnić wszelkie formalności w tej kwestii.

Pomoc dla Klientów z dzielnic Ochota, Wola i Żoliborz. Władza rodzicielska i mieszkanie

Wola, Władza rodzicielska, Ochota, Prawnik

Sąd w sprawie o rozwód zobowiązany jest orzec o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków, a także uregulować kontakty z dzieckiem. Możliwe jest porozumienie rodziców o sposobie wykonywania władzy. Sąd może w wyroku ograniczyć władzę rodzicielską lub nawet pozbawić władzy rodzicielskiej. W wyroku rozwodowym sąd dokonuje czasami także podziału prawa do zajmowanego lokalu. Może to nastąpić przez podział fizyczny, prawny czy np. zamianę na prawa do dwóch lokali. Może także dojść do przyznania lokalu jednemu mażonkowi bez dostarczania lokalu zamiennego lub orzeczenia eksmisji drugiego małżonka. Warto dodać, że sąd może także podzielić mieszkanie do wspólnego korzystania. Klienci z dzielnic Ochota, Wola lub Żoliborz mogą liczyć na pełne wsparcie naszego radcy prawnego.

Zasada dobra dziecka. Porady dla dzielnic Wola, Żoliborz i Ochota

Prawnik, Dobro dziecka, Wola

Istnieją sytuacje, gdy sąd nie orzeknie rozwodu. Może tak być nawet gdy chcą tego zgodnie małżonkowie. Rozwód nie może zostać orzeczony jeżeli wskutek takiej decyzji miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Nie przewiduje się tutaj żadnych wyjątków od tej decyzji. Interesy dziecka są bowiem nadrzędne w stosunku do interesów małżonków. Z tych względów mimo istnienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego rozwód może nie zostać orzeczony jeżeli miałoby na tym ucierpieć dobro dziecka. Nasi prawnicy zachęcają do kontaktu z kancelarią celem omówienia procedury rozwodowej w tym zakresie. Wszelkie szczegółowe wyjaśnienia w opisanym aspekcie są dostępne dla Klientów z dzielnic Ochota, Wola czy Żoliborz w naszej kancelarii.

Brak zgody na rozwód. Prawnik dla dzielnic Żoliborz, Wola, Ochota

W pewnych sytuacjach orzeczenie rozwodu może powodować np. rażącą krzywdę jednego z małżonków. Orzeczenie rozwodu może zatem być sprzeczne z zasadami słuszności, gdyż rozwód mógłby nie spotkać się z aprobatą społeczną. Zasady współżycia społecznego to normy pozaprawne odwołujące się do powszechnie uznawanych wartości. Ocena zatem orzeczenia rozwodu przez pryzmat zasad współżycia społecznego może prowadzić do oddalenia powództwa. Zapraszamy Klientów dzielnic Żoliborz, Ochota i Wola do kontaktu.