Prezydent podpisał ustawę skracającą terminy przedawnienia roszczeń

Wola, Praga, Dobry, Prawnik

W dniu 28.05.2018 r. Prezydent RP podpisał uchwaloną przez Sejm dnia 13 kwietnia 2018 r. ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Celem wchodzącej w życie ustawy jest skrócenie terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. Ustawa zakłada, iż podstawowy termin przedawnienia roszczeń majątkowych wynosi 6 lat, a nie jak dotychczas lat 10. Ustawa wprowadza przy tym zasadę, iż koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Ustawa zmienia również długość terminu przedawnienia roszczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd z 10 lat na 6 lat. Nowym rozwiązaniem są zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń przysługujących przeciwko konsumentom. Zgodnie ustawą po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciw konsumentowi. W wyjątkowych przypadkach sąd będzie mógł, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności. Dokonano również zmian w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego wprowadzając regulację wskazującą, iż obligatoryjnym elementem pozwu jest wskazanie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia.Źródło: https://prezydent.pl