Ochota Alimenty Wola
Żoliborz Alimenty Wola

Sprawy o alimenty dla mieszkańców dzielnic Wola, Ochota i Żoliborz.


Decydując się na spór w sprawie o alimenty należy w pierwszej kolejności znać znaczenie tego pojęcia. Alimenty to wbrew powszechnym opiniom nie tylko roszczenia o charakterze majątkowym. Alimenty być bowiem realizowane np. przez dostarczanie każdego miesiąca określonej kwoty pieniędzy. Mogą być realizowane także poprzez świadczenia w naturze, w tym także poprzez osobiste starania o utrzymanie lub wychowanie dziecka. Alimenty mogą polegać także na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Obowiązek alimentacyjny nie obciąża jedynie osób spokrewnionych w linii prostej lub rodzeństwa. Alimenty w zależności od konkretnej sytuacji zobowiązani są także świadczyć małżonkowie, małżonkowie w separacji lub nawet małżonkowie będący po rozwodzie. Alimenty mogą być także zasądzone między powinowatymi (ojczym/macocha - pasier/pasierbica). Zobowiązany do świadczenia alimentów może być także mężczyzna, którego ojcostwo zostało uprawdopodobnione. Alimenty w takiej sytuacji mogą polegać na łożeniu na utrzymanie matki dziecka w okresie porodu i połogu oraz na utrzymanie dziecka przez trzy miesiące po jego urodzeniu. Obowiązek alimentacyjny powstaje z mocy samego prawa. Wyrok sądu w sprawie o alimenty nie tworzy tego obowiązku lecz jedynie konkretyzuje zakres i sposób realizacji alimentów. Klienci z dzielnic Ochota, Żoliborz i Wola mogą zwracać się do naszych prawników w zakresie wszelkich wątpliwości dotyczących ich sytuacji prawnej. Każdy nasz prawnik w przyjaznej atmosferze, przy zachowaniu poufności wszelkie niejasności związane z tematyką alimentów. Do kontaktu zapraszamy oczywiście także mieszkańców innych dzielnic miasta. Alimenty ze swej natury przeznaczone są na zaspokojenie potrzeb bieżących. Dochodzenie ich za okres miniony dopuszczalne jest jedynie w przypadkach wyjątkowych. Nie przedawnia się prawo do alimentacji, lecz jedynie roszczenie o uzyskanie poszczególnych rat alimentacyjnych za dany miesiąc. Powód może ich żądać za okres sprzed wniesienia powództwa, nie dłuższy niż trzy lata.


Zobowiązani do świadczeń o alimenty. Pomoc dla mieszkańców z dzielnic Wola, Żoliborz i Ochota.

Żoliborz Ochota Alimenty Zobowiązanymi do świadczeń alimentacyjnych są przede wszystkim krewni w linii prostej. Są to osoby, z których jedna pochodzi od drugiej. Spośród krewnych w linii bocznej alimenty dotyczyć mogą jedynie rodzeństwa, w tym także przyrodniego. Środkami utrzymania jest wszystko, co zaspokaja wszelkie usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej do alimentów. Alimenty mają zaś zaspokoić potrzeby bieżące i to te podstawowe. Zaliczyć do nich należy jednak wyżywienie, ubranie, zapewnienie opieki medycznej, domowej, a gdy chodzi o dziecko to również zapewnienie mu mieszkania. Usprawiedliwione potrzeby dziecka nie mogą być określane na poziomie elementarnym, lecz odpowiadającym stopie życiowej rodziców. Uwzględnianie równej stopy życiowej rodziców ma szczególnie istotne znaczenie w sytuacji obowiązku alimentacyjnego tych rodziców, których możliwości zarobkowe i majątkowe są znaczne. Jeżeli rodzice osiągają dochody na bardzo niskim poziomie zobowiązani sią dzielić się z dzieckiem nawet skromnymi możliwościami. Zapraszamy mieszkańców dzielnic Ochota, Wola i Żoliborz na spotkanie z prawnikiem. Ustali on z Klientem możliwą wysokość domagania się alimentów oraz wskaże właściwy sposób postępowania w sprawie.

Postępowanie o alimenty. Wsparcie dla mieszkańców z dzielnic Ochota, Żoliborz, Wola

Wola Radca Prawny Prawnik Ochota Brak jest obowiązku określenia wysokości alimentów na drodze sporu sądowego. Uprawniony i zobowiązany do świadczeń o alimenty mogą ustalić ich wysokość w umowie. Nie jest przy tym możliwe umowne zrzeczenie się prawa do alimentacji czy też zbycie alimentów. W sprawach o alimenty właściwy jest zarówno sąd rejonowy miejsca zamieszkania pozwanego, jak i sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania powoda. Z powództwem o alimenty może wystąpić osoba uprawniona do alimentacji lub w jej imieniu przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik, prokurator, a także organizacja społeczna, ośrodek pomocy społecznej i powiatowe centrum pomocy rodzinie. Dochodzący alimentów jest z urzędu zwolniony od kosztów sądowych. Komornik zaś z urzędu przeprowadza dochodzenie w celu ustalenia zarobków i majątku dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. Wierzyciel nie ma musi wskazywać ani sposobu egzekucji, ani majątku, z którego ma być ona prowadzona. Każdy Klient z dzielnicy Wola, Żoliborz czy Ochota może uzyskać od naszych prawników wsparcie w postępowaniu sądowym o alimenty. Zespół naszych prawników oferuje przygotowanie wszelkiego rodzaju pism, w tym pozwów o alimenty, odpowiedzi na pozwy czy innych pism w toku postępowania.

Prawnik dla dzielnic Wola, Ochota i Żoliborz. Alimenty dla dziecka.

Alimenty Wola i Ochota oraz Żoliborz Dziecko, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie jest uprawnione do alimentacji. Fakt osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości nie przesądza sam przez się o wygaśnięciu spoczywającego na rodzicach obowiązku alimentacji. Obowiązek alimentacyjny może nigdy nie wygasnąć, jeżeli ich dziecko np. w szczególności wskutek niepełnosprawności nie osiągnie ekonomicznej, a często też jakiejkolwiek innej samodzielności. Rodzice mogą zostać zwolnieni z alimentów w sytuacji posiadania przez dziecko wystarczających dochodów ze swego majątku. Możliwość ta jest niezależna od wieku dziecka. Gdy dziecko zacznie uzyskiwać wystarczające dochody z tytułu wykonywania pracy i uzyska samodzielność ekonomiczną nawet przed osiągnięciem pełnoletności, alimenty spoczywające na rodzicach wygasną. Dopuszcza się możliwość uchylenia się przez rodziców od alimentów względem pełnoletniego dziecka, jeżeli nie dokłada ono starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się. Rodzice mogą również uchylić się od alimentów względem pełnoletniego dziecka, jeżeli alimenty byłyby połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem. Służymy wszelkiego rodzaju pomocą prawną w tym zakresie. Nasz radca prawny sporządzi Klientom z dzielnic Ochota, Żoliborz lub Wola pozew, w którym uzasadni powództwo o wygaśnięcie alimentów.

Zmiana wysokości alimentów. Porady prawne dla i mieszkańców dzielnic Wola, Ochota, Żoliborz

Ochota Alimenty Wola Zmiana orzeczenia o alimenty może polegać na zmianie wysokości wypłacanych alimentów, jak i na orzeczeniu wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Żądanie zmiany orzeczenia może złożyć zarówno osoba uprawniona do świadczeń, której potrzeby z rozmaitych przyczyn wzrosły, jak i osoba zobowiązana, jeżeli uzna, iż nie jest w stanie świadczyć alimentów w dotychczasowej wysokości, ponieważ zmniejszyły się jej zarobkowe i majątkowe możliwości. Przez zmianę stosunków rozumieć należy wszelkie zmiany w statusie ekonomicznym stron wpływające na zwiększenie, jak i na zmniejszenie zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zwiększenie lub zmniejszenie zakresu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Zmiana stosunków może więc doprowadzić podwyższenia lub obniżenia alimentów, jak i do jego wygaśnięcia. Szczególnym przykładem zmiany stosunków jest wygaśnięcie alimentów wobec dziecka, które osiągnęło samodzielność ekonomiczną w takim wymiarze, że może ono samodzielnie zaspokajać swoje potrzeby. Zdolność dziecka do samodzielnego utrzymywania umożliwia starania o wygaśnięciu alimentów rodziców. Może to nastąpić zarówno przed, jak i po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. Klientom z dzielnic Ochota, Wola i Żoliborz prawnik udzieli wszelkich wyjaśnień w tym zakresie.

Zakres obowiązku alimentacyjnego. Dzielnice Wola, Żoliborz i Ochota

Ochota Alimenty Wola Zakres alimentów zależy od rozmiarów usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości ich zaspokojenia przez osobę zobowiązaną. Za usprawiedliwione potrzeby należy uznać takie, których zaspokojenie pozwala uprawnionemu żyć w warunkach odpowiadających jego wiekowi, stanowi zdrowia, wykształceniu itp. Katalog owych potrzeb jest sprawą indywidualną. Niezaspokojone potrzeby osoby uprawnionej można uznać za usprawiedliwione, gdy nie potrafi ona ich zaspokoić samodzielnie pomimo podejmowania w tym zakresie starań. Zakres usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego ustalany jest w zależności od tego, kim są względem siebie strony danego stosunku alimentacyjnego. Jeżeli strony są małżonkami lub dziećmi i rodzicami wówczas zakres wzajemnych uprawnień i obowiązków alimentacyjnych ustala się w zgodzie z zasadą równej stopy życiowej. Będzie tak np. gdy na taki pułap świadczeń pozwolą możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Możliwości zarobkowe zobowiązanego do świadczeń o alimenty są determinowane jego wiekiem, stanem zdrowia, przygotowaniem zawodowym, wykształceniem, ale także możliwością zdobycia pracy w regionie, w którym mieszka jak i możliwością opuszczenia tego regionu w poszukiwaniu pracy. Brak pracy w wyuczonym zawodzie nie usprawiedliwieniem, jeżeli istnieje możliwość zatrudnienia w jakimkolwiek innym zawodzie. Nasz prawnik pozwoli Klientowi z dzielnic Ochota, Wola lub Żoliborz ustalić stan faktyczny sprawy i dostosować do niego argumentację ustną oraz pisemną.

Pokrzywdzenie uprawnionego w sprawie o alimenty. Dzielnice Wola, Żoliborz, Ochota

Wola Alimenty Ochota Uzależnienie wysokości alimentów od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego przejawia się również w tym, że jeżeli w ciągu trzech lat przed sądowym dochodzeniem alimentów, bez powodu pogorszy on swą sytuację majątkową lub też zrzeknie się zatrudnienia lub zmieni je na mniej zyskowne, sąd rozpatrujący sprawę nie uwzględnia wynikającej stąd zmiany przy ustalaniu wymiaru alimentów. Nie uwzględnia się pogorszenia sytuacji zobowiązanego, jeżeli doprowadził on do tej sytuacji lekceważąc swe obowiązki alimentacyjne, o których wiedział, albowiem był do nich zobowiązany. Obowiązek alimentacyjny powstaje z mocy prawa. W przepisach zaś jest mowa o świadomości bycia zobowiązanym do świadczeń o alimenty. Nasilenie złej woli osoby zobowiązanej do świadczenia alimentów będzie większe, jeśli doprowadzi on do pogorszenia swej sytuacji materialnej będąc dłużnikiem zobowiązanym do świadczeń o alimenty w oparciu o wyrok sądu, a nie samym zobowiązaniem do alimentów z mocy prawa. Rezygnacja z zatrudnienia lub też zmiana pracy na mniej zyskowną, nie są w takich okolicznościach brane pod uwagę przy ocenie możliwości zarobkowych dłużnika. Jest to bowiem działanie, które nie obniża możliwości zarobkowych zobowiązanego, ale obniża jego pobierane zarobki czy wartość majątku będąc przy tym działaniem krzywdzącym dla jego osoby uprawnionej do alimentów. Kompleksową strategię działania oraz wszelką pomoc merytoryczną w tym zakresie dla Klientów z dzielnic Ochota, Żoliborz lub Wola zapewnia każdy nasz prawnik.